Sådan arbejder vi

Klik og fold ud

Indhold på denne side

Værdigrundlag

På Bækkebo tænker vi, at sproget skaber mere, end det benævner. 

Vi tror på, at hele vores sociale interaktion skabes i den måde vi taler til og om hinanden. 

Der er i det daglige derfor stort fokus på, at vores tilgang til beboere, deres familier og netværk samt kolleger foregår med en respektfuld, anerkendende og humørfyldt tilgang. 

Vi tror grundlæggende, at vi mennesker lærer mere af succes end af fiasko, og som ansat på Bækkebo forpligter man sig sig til at omgås beboere, familie, netværk samt kolleger med en omgangstone, der fremmer et godt og udviklende miljø, hvor det er rart at være.

Faglighed

Bækkebos faglige grundlag er TEACCH.

TEACCH står for “Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children” og konceptet blev udviklet på University of North Carolina i begyndelsen af 1970’erne, og kom til Danmark i slutningen af 1980’erne. 

TEACCH har afsæt i den kognitive psykologi og har et humanistisk menneskesyn. Det handler om at respektere det autistiske menneskes måde at være på og med udgangspunkt i det enkelte menneskes forudsætninger at give den rette støtte til et trygt liv via TEACCH-principperne om 

  • struktur
  • tydelighed
  • forudsigelighed
  • visualisering
  • omsorg

Med afsæt i TEACCH benytter Bækkebo endvidere forskellige pædagogiske og autismefaglige redskaber:

KRAP

Alle pædagogiske medarbejdere på Bækkebo er KRAP-uddannede.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og er en socialpædagogisk tilgang med fokus på borgerens ressourcer, og med udgangspunkt i at borgeren kan udvikle sig og udnytte sine kompetencer med anerkendelse og forståelse af borgerens situation som et vigtigt udgangspunkt for at støtte borgeren.

KRAP indeholder analyser, metoder og værktøjer – herunder KRAP skemaer – som erfaringsmæssigt virker for også Bækkebos målgruppe.

Scan How

Scan How er individuelt tilpassede støttevejledninger på smartphone og tablet.

Mobilize Me

Mobilize Me er digitale strukturværktøjer til mennesker med behov for visuel struktur og overblik.

Boardmaker

Boardmaker er et computerprogram, der kan hjælpe med at lave piktogrammer, symboler og billeder

Sociale historier

En social historie er en kort historie eller fortælling, som samler viden om konkrete situationer, der opstår i daglige, og som kan være svære at håndtere for mennesker med autisme. Historierne er skriftlige og kan underbygges med billeder.

Det-der-virker

Udover ovenstående benytter Bækkebo en lang række øvrige pædagogiske og autismefaglige metoder og redskaber, som virker i indsatsen for borgerne.

Mål/handleplan og Statusbeskrivelse

I alle beboeres tilbud på Bækkebo skal der arbejdes med at nå individuelle, specificerede mål for hver enkelt beboer.

Måden at nå målene på beskrives i en individuelt tilpasset handleplan.

Myndighed (sagsbehandler for pågældende beboer) definerer det overordnede mål i den bestilling for indsatsen, som kommunen køber af Bækkebo.

Sagsbehandler sender bestillingen enten ved opstart af tilbud på Bækkebo eller i forbindelse med statusmøde.

Det overordnede mål udmønter sig i et antal specifikke og konkrete mål, som Bækkebo (dvs. kontaktpersonen/teamet i afdelingen) definerer, evt. i samarbejde med sagsbehandler.

Hvert enkelt mål  sættes op ”S-M-A-R-T” (specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt).

Efter myndigheds ønske holdes statusmøde en gang årligt eller hvert andet år. Inden mødet skal Bækkebo sende en statusbeskrivelse til sagsbehandler.

I statusbeskrivelsen beskrives, hvad der generelt er sket i pågældende beboers liv siden seneste statusmøde, og om der evt. er sket særlige begivenheder, der har haft betydning for beboeren.

Derudover evalueres det, hvordan det er gået med at nå de mål, der er blevet arbejdet med i perioden siden seneste statusmøde.

Forældresamarbejde

På Bækkebo ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at fastholde og om muligt udvikle beboernes netværk.

Forældre, pårørende og venner er for de fleste mennesker en vigtig forudsætning for at skabe helhed i livet. 

Medarbejderne på Bækkebo ved rigtig meget om mennesker med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser.

Forældre ved rigtig meget om deres børn og kombinerer vi den viden udvikles et samarbejde med stor gensidig glæde og respekt til gavn for beboerne på Bækkebo.

Hvem skal jeg kontakte?

Flemming Jeppesen

Flemming Jeppesen

Forstander

21 73 34 31

Send en e-mail >